СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА № ЛО/21072021

1. Загальні положення

1.1 Цей документ є публічною пропозицією (Офертою) відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України ТОВ "Логіст Офіс" (в подальшому іменується ЛІЦЕНЗІАТ), щодо укладення цього Субліцензійного Договору (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України, цей Договір є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання Субліцензіата до всіх умов Договору в цілому.

1.3. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає СУБЛІЦЕНЗІАТОМ або ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.4. Цим Договором регламентуються правовідносини, пов'язані із наданням невиключного права на використання об'єкта права інтелектуальної власності – комп’ютерної програми «Логіст Офіс» (надалі іменується «Комп’ютерна програма»).

1.5. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіат, маючи достатній об’єм майнових прав інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму, визначену у цьому Договорі, надає Субліцензіатові дозвіл на використання даної Комп’ютерної програми, а Субліцензіат в порядку та у розмірах, визначених у цьому Договорі, виплачує Ліцензіатові плату за використання Комп’ютерної програми, у вигляді авторської винагороди (роялті).

1.6. Під терміном «Комп’ютерна програма» для цілей цього Договору розуміють об'єкт авторського права (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату). 1.7. Субліцензіат є власником даних, що створюються (накопичуються) за допомогою Комп’ютерної програми.

1.8. Територія дії дозволу, що надається за цим Договором - митна територія України.

1.9. Строк дії дозволу на використання Комп’ютерної програми, що надається за цим Договором Субліцензіату, становить 5 (років) з моменту акцепту Субліцензіатом.

1.10. У відповідності до дозволу, що надається за цим Договором, Субліцензіат вправі самостійно використовувати Комп’ютерну програму, без права внесення змін (модифікацій) до Комп’ютерної програми та виправлення помилок у Комп’ютерній програмі, без права декомпілювати (за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України).

1.11. Способи використання Комп’ютерної програми Субліцензіатом, що визначені п. 1.12. даного Договору, є вичерпними і можуть змінюватись виключно з дозволу Ліцензіата шляхом погодження відповідної додаткової угоди до цього Договору.

1.13. Комп’ютерна програма передається Ліцензіатом Субліцензіату, у стані як є, та може містити у своєму складі помилки.

 

2. Права й обов'язки сторін

2.1. Субліцензіат має право:

2.1.1. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

2.1.2. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

2.2. Субліцензіат зобов'язаний:

2.2.1. Прийняти право на використання Комп’ютерної програми на невиключне право використання Комп’ютерної програми.

2.2.2. Повідомити Ліцензіата про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності Ліцензіата на Комп’ютерну програму.

2.3. Не здійснювати зміни та вдосконалення Комп’ютерної програми.


2.2.4. Виплатити Ліцензіату плату за використання Комп’ютерної програми, у вигляді авторської винагороди (роялті), в порядку і розмірах, визначених цим Договором.


2.3. Ліцензіат має право:


2.3.1. Ініціювати питання щодо внесення змін до цього Договору.


2.3.2. Вносити зміни та вдосконалення до Комп’ютерної програми.


2.3.3. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до чинного законодавства України.


2.3.4. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.


2.4. Ліцензіат зобов’язаний:


2.4.1. Передати Субліцензіату Комп’ютерну програму у строки та на умовах, передбачених цим Договором.


2.4.2. Надавати консультації Субліцензіату щодо забезпечення нормального функціонування Комп’ютерної програми.


2.4.3. Протягом всього строку дії цього Договору сприяти Субліцензіату у виконанні його зобов’язань за цим Договором.

 

3. Порядок прийому-передачі Комп’ютерної програми

3.1. Комп’ютерна програма розміщується Ліцензіатом на Інтернет ресурсі за посиланням: https://my2.logistoffice.com.


3.2. Право на використання Комп’ютерної програми виникає у Субліцензіата з моменту початку користування  Комп’ютерною програмою, за умови сплати Субліцензіатом Ліцензіату авторської винагороди (роялті).

 

4. Плата за використання Комп’ютерної програми і розрахунки за договором


4.1. Субліцензіат сплачує Ліцензіату роялті − платіж, який отримується Ліцензіатом як винагорода за надання Субліцензіату невиключного права на користування авторським правом на Комп’ютерну програму (у значенні, встановленому п. 14.1.225 ст. 14 розділу 1 «Загальні положення» Податкового кодексу України), у сумі 1% (одного відсотка) від суми отриманих замовлень при користуванні Комп’ютерноію програмою. Згідно підпункту 196.1.6. статті 196 Податкового кодексу України, операції пов'язані з виплатою роялті не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість

4.2. Сторони підтверджують, що у відповідності із законодавством України, з урахуванням умов даного Договору, Ліцензіат передає Субліцензіату лише право на використання Комп’ютерної програми, при цьому така передача не є передачею ні у володіння, ні у розпорядження, ні у власність, а право, що було передано, виключає право чи можливість Субліцензіата продати або здійснити відчуження в інший спосіб Комп’ютерної програми будь-якій третій особі, а також виключає можливість Субліцензіата іншим чином передати Комп’ютерну програму у володіння, розпорядження чи власність будь-якій третій особі.


4.3. Передбачена п. 4.1. цього Договору плата (авторська винагорода (роялті) виплачується Ліцензіатові шляхом перерахування коштів (у національній валюті України – гривні) на поточний рахунок Ліцензіата, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання рахунку-фактури.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. Ліцензіат не несе відповідальності за завдання імовірних збитків, що можуть бути завдані Субліцензіатові в результаті використання останнім Комп’ютерної програми, в тому числі збитків, які завдані (можуть бути завдані) третім особам. Ліцензіат також не несе відповідальності за упущену вигоду та негативні наслідки, що стались в результаті використання Комп’ютерної програми та завдали шкоди Субліцензіату та третім особам.

5.2. У разі доведення прямої вини Ліцензіата за збитки завдані Субліцензіату та третім особам граничний розмір суми відшкодування збитків не може перевищувати розміру плати за використання Комп’ютерної програми, визначеного у п. 4.1. даного Договору.

5.3. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.4. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.


5.5. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).


5.6. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.


5.7. Сплата штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

6. Звільнення Сторін від відповідальності

6.1. Сторони будуть звільнені від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, внаслідок обставин непереборної сили (форс- мажор), таких як: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, тощо), військові дії, революції, епідемії, або втручання з боку компетентних державних органів, змін у чинному законодавстві, а також інших обставин надзвичайного характеру, які виникли після підписання цього Договору, та які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

6.2. Сторона, яка підпала під дію форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону впродовж 5 (п’яти) календарних днів про настання форс-мажорних обставин та про можливий термін їх припинення.

Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.


6.3. Факт настання та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується висновком (сертифікатом) Торгово- промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

6.4. Якщо обставини, передбачені п. 6.1. Договору, будуть тривати понад 60 (шістдесят) календарних днів, Сторони повинні вирішити питання відносно розірвання цього Договору або узгодження строку виконання обов’язків за цим Договором.

6.5. Якщо Сторони не дійдуть згоди, то Сторона, що не підпала під дію обставин непереборної сили, має право розірвати цей Договір на підставі письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телексом, факсом, телеграмою) іншої Сторони за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

 

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.


7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

8. Дія договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту початку користування Комп’ютерною програмою Субліцензіатом.


8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1. цього Договору, та закінчується по завершенню строку дії дозволу на використання Комп’ютерної програми.

8.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.


 

9. Прикінцеві положення

9.1. Прийнявши даний договір Субліцензіат погоджується з тим, що Комп’ютерна програма передається Субліцензіату у вигляді, в якому вона була створена, і як і будь-які інші програмні продукти може мати у своєму складі помилки.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. На момент укладення цього Договору:
9.3.1. Ліцензіат є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

9.4. Після прийняття Субліцензіатом цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.


9.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.


9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.


9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.


9.8. Сторони домовилися вважати цей Договір та всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з операціями, які відбуваються відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією.


9.9. Підписання цього Договору свідчить про згоду Субліцензіата на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Ліцензіату згідно вимог законодавства України у базі персональних даних «Контрагенти ТОВ «Логіст Офіс».

Оновлення 03 января 2019 р. Для митної території України.